Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι προσαρμοσμένη για τις σχέσεις μεταξύ των χρηστών σας και εσάς.  Η πιο σημαντική προϋπόθεση για να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις του Κανονισμού είναι να έχετε πλήρη σαφήνεια σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που εισέρχονται και εξέρχονται από την εταιρεία σας, καθώς και να προσαρμόσετε τις διαδικασίες στον ιστότοπο.

Η καλή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί η απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, αλλά η ύπαρξη μιας τέτοιας πολιτικής δεν εγγυάται τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις.

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες για τον διαχειριστή προσωπικών δεδομένων:

Ray Aparel EOOD είναι μια εταιρία, καταγραμμένη στο Εμπορικό μητρώο της Αρχής καταχωρήσεων με ενιαίο αριθμό εταιρίας 204992517, με έδρα και διεύθυνση διοικήσεως: πόλη Σόφια 1000, οδός Μπάτσο Κίρο 36, τηλ. +302111980097; e-mail: info@gr.rayapparel.com

Βάσεις και σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις ακόλουθες βάσεις:

●     Η σύμβαση συνημμένη μεταξύ μας με σκοπό να συμπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σ΄αυτή.

●     Η ρητή σας συμφωνία - ο σκοπός δείχνεται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

●     Στην προβλεπόμενη κατά του νόμου υποχρέωση.

Στις επόμενες παραγράφους θα βρείτε λεπτομερειακές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με τη βάση στην οποία τα επεξεργαζόμαστε.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώνουμε τις συμβατικές και προσυμβατικές υποχρεώσεις και να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα βάσει των συμβάσεων που συνάψαμε μαζί σας.

Σκοπός της επεξεργασίας:

●     διαπίστωση της ταυτότητάς σας,

●     διαχείριση και εκτέλεση της παραγγελίας σας και συμπλήρωση συνημμένης σύμβασης,

●     προετοιμασία της προσφοράς για τη σύναψη συμβάσεως,

●     προετοιμασία και αποστολή λογαριασμού / τιμολογίου για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε από μας,

●     για να σας εξασφαλίσουμε την απαραίτητη πλήρη υπηρεσία, καθώς και να εισπράττουμε τα οφειλόμενα ποσά για τις χρησιμοποιημένες υπηρεσίες,

●     την τήρηση της αλληλογραφίας σχετικά με την παραγγελία, την επεξεργασία αιτήσεων, την αναφορά προβλημάτων και άλλα,

●     ειδοποίηση για όλα όσα σχετίζονται με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε σε μας,

●     ανάλυση της ιστορίας του πελάτη,

●     να διαπιστώσουμε ή να αποτρέψουμε παράνομες ενέργειες ή ενέργειες σε αντίθεση με τους όρους μας για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με αυτή τη βάση:

Βάσει της συμφωνίας μεταξύ μας, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της συμβατικής σχέσης καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη συμβατική σχέση, συμπεριλαμβανομένων:

●     προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας - διεύθυνση επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό τηλεφώνου,

●     στοιχεία ταυτότητας - ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,

●     δεδομένα για τις παραγγελίες που έκαναν,

●     αλληλογραφία που σχετίζεται με την ολόκληρη εξυπηρέτηση - το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολές, πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματά σας για την αντιμετώπιση προβλημάτων, παράπονα, αιτήσεις, καταγγελίες, σχόλια που λαμβάνουμε από εσάς,

●     πληροφορίες βάσει αριθμού αναφοράς της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ή άλλης τραπεζικής και της πληρωμής πληροφορίας σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές.

o   άλλες πληροφορίες όπως:

●     Αριθμός πελάτη, κωδικός ή άλλο αναγνωριστικό που δημιουργήθηκε για αναγνώριση,

●     Η ΙΡ διεύθυνση κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας,

●     Δημογραφικά στοιχεία

●     Στοιχεία λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα

●     Πληροφορίες από τις ενέργειές σας στον ιστότοπο

Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική για μας, για να μπορέσουμε να συνάψουμε τη σύμβαση μαζί σας και να την εκτελούμε. Χωρίς να μας παραχωρήσετε τις παραπάνω πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Παρέχουμε προσωπικά δεδομένα στους τρίτους

Παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους τρίτους, όπως ο κύριος σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε ποιητική, γρήγορη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους τρίτους πριν να βεβαιωθούμε ότι λήφθηκαν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών των δεδομένων προσπαθώντας να διεξάγουμε αυστηρό ελέγχο για την επίτευξη αυτού του στόχου.  Σε αυτήν την περίπτωση, παραμένουμε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών (διαχειριστές προσωπικών δεδομένων):

●     ταχυδρομικοί διαχειριστές και εταιρείες ταχυμεταφορών,

●     πρόσωπα που, δια ανάθεσης, υποστηρίζουν εξοπλισμό, λογισμικό και υλικό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητα για τη δραστηριότητα της εταιρείας,

●     πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διαφορετικούς τομείς.

Πότε θα διαγράψουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε αυτή τη βάση

Τα δεδομένα που συλλεγόμαστε σε αυτή τη βάση, τα διαγράφουμε 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, είτε λόγω λήξης της προθεσμίας της σύμβασης, είτε λόγω διακοπής ή άλλης βάσης.   Η προθεσμία ορίζεται από την πενταετή προθεσμία παραγραφής για ενδεχόμενες απαιτήσεις βάσει της σύμβασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Είναι δυνατό ο νόμος να προβλέπει την υποχρέωση για μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε να εκτελούμε την επεξεργασία, όπως:

●     Υποχρεώσεις βάσει του νόμου περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες’

●     Εκτέλεση υποχρεώσεων σχετικά με την πώληση εξ αποστάσεως, την πώληση εκτός εμπορικού καταστήματος που προβλέπονται από τον νόμο περί προστασίας των χρηστών’

●     Παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή για την προστασία των χρηστών ή τρίτων που προβλέπονται στον νόμο περί προστασίας των χρηστών’

●     Παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων’

●     Υποχρεώσεις που προβλέπονται στον νόμο περί της λογιστικής και στον Κώδικα φορολογικής και κοινωνικής ασφαλιστικής δικονομίας και σε άλλες συναφείς κανονιστικές πράξεις σχετικά με την τήρηση νόμιμης λογιστικής’

●     Παροχή πληροφοριών στο δικαστήριο και στους τρίτους στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονιστικών πράξεων που εφαρμόζονται στη διαδικασία’

●     Εξακρίβωση ηλικίας κατά την αγορά μέσω διαδικτύου.

Πότε θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε αυτή τη βάση

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σύμφωνα με μια  υποχρέωση που προβλέπεται στο νόμο, διαγράφονται όταν η υποχρέωση για την συλλογή και διατήρηση έχει εκπληρωθεί ή έχει απορρίψει. Παραδείγματος χάρη:

●     σύμφωνα με το νόμο περί λογιστικής για τη διατήρηση και την επεξεργασία λογιστικών δεδομένων (11 έτη),

●     υποχρεώσεις για την παροχή πληροφοριών στο δικαστήριο, στις αρμόδιες δημόσιες αρχές και άλλες βάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (5 έτη).

Παροχή δεδομένων στους τρίτους

Όταν απαιτείται από το νόμο, μπορούμε να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην αρμόδια δημόσια αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτή τη βάση μόνο μετά από τη ρητή, ξεκάθαρη και εθελοντική συναίνεσή σας. Δεν θα προβλέψουμε οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες για εσάς εάν αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η συναίνεση είναι μια ξεχωριστή βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται σ‘ αυτό, και δεν καλύπτεται με τους στόχους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.  Αν μας δώσετε την αντίστοιχη συναίνεση και μέχρι την ανάκλησή της ή τον τερματισμό οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης μαζί σας προετοιμάζουμε κατάλληλα για σας προτάσεις για προϊόντα / υπηρεσίες, εκτελώντας λεπτομερή ανάλυση των βασικών προσωπικών σας δεδομένων’

Η λεπτομερής ανάλυση είναι μια μέθοδος για την εκτέλεση μιας ανάλυσης που επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων με χρήση των στατιστικών μοντέλων και αλγορίθμων και άλλων, που περιλαμβάνουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των διαδικασιών ψευδωνυμοποιήσης και ανωνυμοποίσης των ίδιων, με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις και τους διαφορετικούς στατιστικούς δείκτες.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με αυτή τη βάση:

Με αυτή τη βάση επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα για τα οποία μας έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα καθορίζονται για κάθε μοναδική περίπτωση.  Συνήθως, τα δεδομένα αυτά είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, η διεύθυνση και το όνομα.

Παραχώρηση δεδομένων στους τρίτους

Σε αυτή τη βάση, μπορούμε να παρέχουμε τα δεδομένα σας σε πρακτορεία μάρκετινγκ, Facebook, Google, Mailchimp ή άλλα τέτοια.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Οι παραχωρημένες συγκαταθέσεις μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων. Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για οποιονδήποτε ή όλους τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες για τους προαναφερθέντες στόχους. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας ή απλά να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πότε θα διαγράψουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε αυτή τη βάση

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή τη βάση θα διαγραφούν μετά από αίτημά σας ή 12 μήνες μετά την αρχική τους συλλογή.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για στατιστικούς σκοπούς, αυτό σημαίνει για αναλύσεις στις οποίες τα αποτελέσματα είναι μόνο συνοψισμένα και ως εκ τούτου τα δεδομένα είναι ανώνυμα.  Η ταυτοποίηση συγκεκριμένου προσώπου από αυτές τις πληροφορίες είναι αδύνατο.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να ανωνυμοποιηθούν Η ανωνυμοποίηση είναι μια εναλλακτική λύση της διαγραφής δεδομένων.  Στην ανωνυμοποίηση, όλα τα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα / στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας, διαγράφονται αμετάκλητα.  Για τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση διαγραφής επειδή δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένους αλγόριθμους

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμαστε εν μέρει αυτοματοποιημένους αλγόριθμους και μεθόδους για να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για την προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Αυτή η διαδικασία ονομάζεται δημιουργία προφίλ.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για να διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των δεδομένων της εταιρείας και των πελατών μας, εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον νόμο περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία έχει ορίσει κανόνες για την αποτροπή καταχρήσεων και παραβιάσεων της ασφάλειας.

Για τη μέγιστη ασφάλεια επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης των δεδομένων σας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε συμπληρωματικούς μηχανισμούς προστασίας όπως η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση και άλλοι.

Προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει από τρίτους

Πρακτορεία μάρκετινγκ, Facebook, Google, Mailchimp ή άλλα τέτοια.

Δικαιώματα των χρηστών

Κάθε χρήστης του ιστοτόπου απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βουλγαρίας και τη δίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με την αποστολή ενός μηνύματος στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.

 Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα:

●     Στην ευαισθητοποίηση (σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από τον διαχειριστή)’

●     Στην πρόσβαση στα δικά του προσωπικά δεδομένα’

●     Στη διόρθωση (εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή)’

●     Στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων (το δικαίωμα «να σε ξεχάσουν»)’

●     Στον περιορισμό της επεξεργασίας εκ μέρους του διαχειριστή ή τον επεξεργαστή προσωπικών δεδομένων’

●     Στην φορητότητα προσωπικών δεδομένων μεταξύ των μοναδικών διαχειριστών’

●     Να κάνει αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων’

●     Ο υποκείμενος δεδομένων έχει το δικαίωμα και να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργία του προφίλ, που παράγει νομικά αποτελέσματα για τον υποκείμενο δεδομένων ή με παρόμοιο τρόπο τον επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό’

●     Δικαίωμα δικαστικής ή διοικητικής υπεράσπισης στην περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή, εάν υπάρχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

●     Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πια για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλον τρόπο’

●     Ο χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεσή του, επί την οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και καμία άλλη νομική βάση δεν υπάρχει για την επεξεργασία’

●     Ο χρήστης δεδομένων έχει αντιρρήσεις στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία που να έχουν υπέρβαση’

●     Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν παράνομα’

●     Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν με σκοπό τη συμμόρφωση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ένωσης ή της νομοθεσίας του κράτους μέλους που ισχύει για τον διαχειριστή’

●     Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στα παιδιά και η συγκατάθεση δόθηκε από το πρόσωπο που φέρει τη γονική μέριμνα για το παιδί.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων εκ μέρους του διαχειριστή, όταν:

●     Αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.  Στην περίπτωση αυτή, ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον διαχειριστή να ελέγξει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων’

●     Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά ο χρήστης δε θέλει τα προσωπικά δεδομένα να διαγραφούν, αλλά απαιτεί αντί αυτό να περιορίζει η χρήση τους’

●     Ο διαχειριστής δεν χρειάζεται περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά ο χρήστης απαιτεί τους για την διαπίστωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου’

●     Έχει αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία αναμένοντας τον έλεγχο εάν οι νόμιμες βάσεις του διαχειριστή υπερβαίνουν τα συμφέροντα του χρήστη.

Δικαίωμα φορητότητας

Ο υποκείμενος των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχει παραχωρήσει στον διαχειριστή, σε ένα δομημένο, ευρέως χρησιμοποιημένο και προσαρμοσμένο για την μηχανική αναγνώριση και έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα δεδομένα αυτά σε άλλο διαχειριστή, χωρίς εμπόδια από τον διαχειριστή στον οποίο τα προσωπικά δεδομένα παραχωρήθηκαν, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε συμβατική υποχρέωση και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο.  Κατά την άσκηση του δικαιώματός του φορητότητας των δεδομένων, ο υποκείμενος των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει και η άμεση μεταφορά των προσωπικών δεδομένων από έναν διαχειριστή στον άλλο, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα αντίρρησης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν αντίρρηση ενώπιον του διαχειριστή κατά της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωμένος να τερματίσει την επεξεργασία, εκτός αν αποδείξει ότι υπάρχουν επιτακτικές νομικές βάσεις για την επεξεργασία, οι οποίες υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ή για την διαπίστωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.  Στην περίπτωση αντιρρήσεως για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για άμεση μάρκετινγκ, η επεξεργασία πρέπει να διακοπεί αμέσως.

Προσφυγή στην εποπτική αρχή

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά της παράνομης επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων προς την Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το αρμόδιο δικαστήριο.

Διατήρηση μητρώου

Διατηρούμαστε ένα μητρώο για τις δραστηριότητες επεξεργασίας για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι.  Αυτό το μητρώο περιέχει όλες τις ακόλουθες παρακάτω πληροφορίες:

●     Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή’

●     Οι σκοποί επεξεργασίας’

●     Η περιγραφή των κατηγοριών των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων’

●     Οι κατηγορίες παραληπτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα αποκαλύπτονται ή πρόκειται να αποκαλυφθούν’

●     Συμπεριλαμβάνονται οι παραλήπτες στις τρίτες χώρες ή στους διεθνείς οργανισμούς’

●     Όποτε είναι δυνατόν, οι προθεσμίες προορισμένες για τη διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων’

●     Όπου είναι δυνατόν, η γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

 

 

CATALOG
Νέα προϊόντα
Εκπτώσεις

Μεγεθολόγιο ρούχων
Τρόποι Αποστολής
Τρόποι Πληρωμής
Επιστροφές προϊόντων

Πολιτική των Cookies
Σχετικά με εμάς
Όροι χρήσης
Πολιτική Απορρήτου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ

Tel: +30 21 1198 0097, e-mail: info@gr.rayapparel.com

Βρισκόμαστε στη Βάρνα της Βουλγαρίας.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Δευτέρα - Παρασκευή | 9.00 – 17:00 η ωρα